Tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN)  thì chỉ quy định 10 loại thu nhập chịu thuế bao gồm: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ tiền lương, tiền công; Thu nhập từ đầu tư vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; Thu nhập từ chuyển nhượng ; Thu nhập từ trúng thưởng; Thu nhập từ bản quyền; Thu nhập từ nhượng quyền thương mại; Thu nhập từ nhận thừa kế; Thu nhập từ quà tặng tham khảo tại ngheketoan.com.vn

Vì vậy, trường hợp các cá nhân ký hợp đồng mua bán căn hộ với công ty TNHH HIBRAND VN. Trong quá trình thực hiện dự án, do thi công không đúng tiến độ nên cá nhân tiến hành thanh lý hợp đồng, công ty hoàn trả số tiền góp vốn và bồi thường một khoản tiền cho cá nhân theo hợp đồng đã ký thì số tiền bồi thường nêu trên không được quy định cụ thể, chi tiết trong 10 khoản Thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành nên các cá nhân không phải nộp thuế TNCN đối với khoản thu nhập nhận được nêu trên.

Tham khảo công văn 1873/TCT-TNCN ngày 10 tháng 05 năm 2017
Trường hợp người lao động chưa nghỉ hết phép năm và được công ty thanh toán cho những nghỉ phép này tương đương như tiền lương ngoài giờ thì tính thuế TNCN như thế nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, trường hợp người lao động chưa nghỉ hết phép năm và những ngày phép năm chưa nghỉ được công ty thanh toán bằng tiền lương ngoài giờ thì khoản tiền phép năm này thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp Công ty chi trả tiền lương làm việc trong những ngày nghỉ phép năm cao hơn đơn giá tiền lương của ngày làm việc bình thường theo đúng quy định của Bộ luật Lao động thì khoản chênh lệch tiền lương được trả cao hơn thuộc diện được miễn tính thuế TNCN theo điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Tham khảo luật thuế thu nhập cá nhân hoặc xem cụ thể công văn số 48772/CT-HTr ngày 22/7/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế